بازار جمهوری

با یکی از همکارانم برای خرید لوازم آزمایشگاه و بعضی قطعات به جمهوری رفتیم . اولین باری بود که به این صورت به جمهوری می رفتم.  برای خرید لوازم برقی و صوتی و تصویری که معمولا با سعید رفته بودم . برای خرید قطعات هم که معمولا مامور خرید شرکت ها اینکار را می کردند . اما اینبار این مسئولیت به عهده خودم بود. خرید آنهمه چیز از کاسب های چرب زبان و ...بازار الکترونیک ایران نیز دنیایی است که درش را باز کردم وواردش شدم . با کلی آدم آشنا شدم و تجربه ای کسب کردم که ارزش آنهمه خستگی و کوفتگی را داشت . پا درد و کمر درد و سر درد را با خواب ّشبانه ام که از ساعت ٩ شروع شد تا خود خود صبح در کردم . اما امروز سرحالم . آماده نوشتن یک روز دیگر از زندگی ام ،هستم. جابحا کردن آنهمه ابزار و لوازم و بررسی فاکتور ها و تحویل به حسابداری و ... امروزم را پر کرد . الان کلی تجهیزات نو دارم که تست بردها را لذت بخش تر می کند برای خودم و سایر همکارانم.  

/ 0 نظر / 16 بازدید